Disclaimer - MC de Kempengalm

MC de Kempengalm
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer MC de Kempengalm

Deelname aan evenementen van MC de Kempengalm of door MC de Kempengalm aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. MC de Kempengalm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen.

Om problemen te voorkomen willen we je tevens op de hoogte brengen, dat je te allen tijde zelfstandig de voorgestelde / verstrekte (GPS)route(s) rijdt.
Dat betekent dat wanneer je iemand volgt bij het rijden van een route, je zelf altijd verantwoordelijk bent voor jouw eigen rijgedrag en eventuele boetes of door jou veroorzaakte ongevallen.

  • De voorgestelde/verstrekte (GPS)route(s) worden zonder voorrijder gereden. Men is niet verplicht deze route te volgen.
  • De verstrekker van de beschikbaar gestelde (GPS)route(s) of diegene die u volgt, is ten nimmer aansprakelijk voor uw deelname aan de betreffende rit.
  • Men dient zich te houden aan de verkeersregels en is te allen tijde zelf verantwoordelijk.
  • Bij het rijden van de voorgestelde/verstrekte (GPS)route(s) gaat U akkoord dat u deze op basis van zelfstandigheid volgt.


Bovenstaande is opgenomen in het Huishoudelijk Regelement van MC de Kempengalm

Copyright MC de Kempengalm 2024
Terug naar de inhoud