Privacy Policy - MC de Kempengalm

MC de Kempengalm
Ga naar de inhoud

Privacy Policy

14-04-2020

Privacy Policy "M.C. de Kempengalm"

M.C. de Kempengalm hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
M.C. de Kempengalm houdt  zich, naar eer en geweten,  aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw persoonsgegevens direct verwijderen uit ons bestand als de verwerking hiervoor niet meer van toepassing is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Verplicht zijn gehoor te geven dat u een gegeven toestemming voor een verwerking op ieder gewenst moment mag intrekken;
 • U de gelegenheid bieden een verzoek in te dienen ter inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, en het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • De update van de ledenlijst zal maximaal 2 x per jaar worden toegezonden (indien nodig, gewenst dan/wel vereist) en de oude ledenlijst zal na 2 jaar worden verwijderd;
 • Foto's van club evenementen zullen voortaan worden geplaatst onder het kopje "alleen voor leden", en zijn dus alleen nog voor leden inzichtelijk;
 • Club leden geven toestemming voor het plaatsen van een foto op het smoelenboek achter het kopje "alleen voor leden":

Dagelijks bestuur:
Een datalek moet zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Wel wordt het datalek intern gedocumenteerd.
Dit is verplicht. Het datalek wordt beschreven, evenals de eventuele gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen.

Als M.C. de Kempengalm zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Namens het bestuur van M.C. de Kempengalm:
info.mcdekempengalm@gmail.com

Copyright MC de Kempengalm 2024
Terug naar de inhoud